Integritetspolicy för VastraIngelstad.se

För oss på VastraIngelstad.se är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt när vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?
VastraIngelstad.se samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.
När du använder våra tjänster eller besöker vår hemsida kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skriver en kommentar på Planket eller i vårt nyhetsflöde, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:
Kontaktinformation – namn, adressuppgifter, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande.

Exempel på information vi samlar in om dig – När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:
Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster på hemsidan.
Geografisk information – exempelvis din geografiska placering för att kunna effektivisera nyhetsflödet på vår hemsida.

Bilder och fotografiskt material
Integritetspolicyn omfattar även bilder och foto som vi publicerar i trycksaker och på hemsidan. Detta berör de bilder som kan betecknas som en personuppgift t.ex. personbild knuten till ett fordons reg.nr. Dock undantas bilder vars syfte är journalistiskt, konstnärlig, litterärt eller akademiskt skapande.

Vad gör vi med din information
I samband med att du besöker VastraIngelstad.se kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Skicka ut nyhetsbrev med aktuellt nyhetsflöde från hemsidan.
• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.
• Bjuda in dig till att deltaga i undersökningar och affärsutvecklingsinitiativ.

VastraIngelstad.se behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
• Utvärdera och förbättra våra tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande.
• Genomföra och deltaga i tävlingar och event.
• Dela och ta del av andra besökares synpunkter och kommentarer på Planket.

Kommunicera med dig
VastraIngelstad.se kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig genom att mejla oss på: info@vastraingelstad.se.
Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 10 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med
För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi komma att överföra till, eller dela din information med andra besökare – dock alltid först efter ditt medgivande.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom VastraIngelstad.se koncernen:
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan VastraIngelstad.se komma att dela dina personuppgifter till andra bolag inom VastraIngelstad.se koncernen, såsom dess ägare Skojverket.

Myndigheter:
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan VastraIngelstad.se komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet
VastraIngelstad.se strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast VastraIngelstad.se, eller dess anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer VastraIngelstad.se vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
• behandlingen är olaglig
• vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit VastraIngelstad.se.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är VastraIngelstad.se, som ägs och drivs av Skojverket, ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 700409-9318 och har sitt säte i Västra Ingelstad.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@vastraingelstad.se alternativt ringa VastraIngelstad.se på 040-44 36 03.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att VastraIngelstad.se behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar
VastraIngelstad.se förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Här hittar du vår cookiepolicy.