Eldningsförbud i Vellinge kommun

I och med det varma vädret så är brandrisken nu hög. Räddningstjänsten har fattat beslut om eldningsförbud i Vellinge kommun från och med den 10 augusti. Förbudet gäller tills vidare.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt pyroteknik och så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser och engångsgrillar.

Förbudet gäller inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Med utomhus avses i skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden om brand uppstår.

Förbudet gäller från och med den 10 augusti och tills vidare.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbudet meddelas med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Uppdateringar om eldningsförbudet hittar du framöver på Vellinge.se.

Föregående artikelByaloppis i två byar
Nästa artikelMiniorklubben i V Ingelstad (åk F-3)