Sammanställning från workshopen

Det fanns många idéer, visioner och synpunkter på förbättringar och förändringar i byn, när kommunen ordnade workshop för alla intresserade i byn.
Sammanställningen från den mycket givande workshopen i juni är klar. Du hittar den här:

Sammanställning Dialogworkshop V. Ingelstad.


Vellinge kommun bedriver ett aktivt arbete med att lyfta kommunens utemiljöer genom by- och stadsmiljöprogram. I framtiden ska kommunens tätorter vara trevliga platser med småskalig atmosfär som erbjuder attraktiva mötesplatser och stråk.

Utvecklingsprogram för levande by
By- och stadsmiljöprogram är en del av kommunens utvecklingssatsning för att stärka de lokala centrumen och tätorterna i kommunen. Tidigare har det tagits fram stadsmiljöprogram för Höllviken, Vellinge, Skanör och Falsterbo med fokus på centrummiljöer. Bymiljöprogrammet för Västra Ingelstad berör hela byn och syftar till att förbättra kunskaperna om den befintliga byns karaktär med fokus på hur det offentliga stadsrummet används, vilka rörelsemönster som finns samt ortens karaktär genom identitetsskapande strukturer. Målsättningen är även att beskriva utvecklingspotential för de offentliga ytorna och göra en prioritering kring vilka som bör stärkas. Bymiljöprogrammet kommer bestå av målbilder, analys, strukturplaner och fördjupade idéskisser på utformning.

Strategisk inriktning för stadsmiljöns utformning
Bymiljöprogram är ett strategiskt dokument som utgår från de stora strukturerna och byns övergripande karaktär. Strukturplanen kommer beskriva vilka platser/områden och stråk som ska prioriteras för att stärka byn. Vellinge kommun kommer även ”zooma in” på vissa områden och redovisa mer detaljerade konkreta åtgärder. Detaljnivå behövs för att belysa och ge exempel på hur detaljer tillsammans bidrar till helhet.

Framtagna genom dialog och analys
Förslagen på hur byns utemiljöer ska utvecklas tas fram genom en dialog- och analysprocess. I maj 2019 hölls en workshop med allmänheten där frågor om befintliga värden och framtida möjligheter diskuterades. En sammanfattning av workshopen finns under relaterade dokument. Dessutom har projektet haft en referensgrupp med 6 stycken boende som träffats vinter-sommar 2019 för att mer i detalj ge sin bild av byn och framtida utveckling av utemiljöerna.

Fördjupning av översiktsplanen
By- och stadsmiljöprogrammen är en fördjupning av kommunens översiktsplan och ger en mer detaljerad bild av den framtida utvecklingen. I översiktsplanen identifieras just centrumen som platser som behöver mer omtanke och gestaltning för att skapa en god livsmiljö. By- och stadsmiljöprogrammen konkretiserar hur, på viket sätt och vad som ska göras först för att dessa miljöer ska vara attraktiva. Arbetet samlar även flera aktörer som fastighetsägare, boende och handel att samverka i frågan.

Kontaktperson
Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Föregående artikelArrie Byaloppis
Nästa artikelBadhuset stängt för underhåll